Algemene Voorwaarden

Cursus? Cursusmarkt.com

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. |        DOEL CURSUSMARKT.COM
Cursusmarkt.com is een online advertentieplatform voor cursussen, trainingen, workshops, seminars en webinars gericht op particulieren en het bedrijfsleven. Het is een advertentiesite die breed is georiënteerd, laagdrempelig en gericht op een groot publiek. Cursusmarkt.com brengt vraag en aanbod bij elkaar op het gebied van cursussen, trainingen, workshops en webinars. Het is geen veilingssite of site die bemiddelt in tweedehands goederen.
ARTIKEL 2. |        DEFINITIES
1. Cursusmarkt.com: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 58064230. 
2. Website: www.cursusmarkt.com.
3. Adverteerder: de natuurlijke of rechtspersoon die door middel van registratie op de website een overeenkomst met Cursusmarkt.com sluit.
 4. Gebruiker: zowel de adverteerder als bedoeld in lid 3 als elke andere bezoeker van de website die daarvan op welke wijze dan ook gebruik maakt, bijvoorbeeld door daarop informatie te lezen, te gebruiken of op advertenties te reageren.
 5. Advertentie: het volledige aanbod van Cursusmarkt.com met betrekking tot de promotie van diensten, producten en/of de onderneming van de adverteerder of de vraag van de adverteerder naar diensten of producten van derden, waaronder mede begrepen banners en links. Banners en links worden uitsluitend als “advertentie” aangemerkt indien de aard of strekking van de onderhavige bepalingen zich daartegen niet verzet. 
6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de adverteerder en Cursusmarkt.com, waarmee Cursusmarkt.com zich jegens de adverteerder verbindt tot de exploitatie van
advertentieruimte op de website.
ARTIKEL 3. |        ALGEMEEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website, elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Cursusmarkt.com en de adverteerder.
2. Indien het bepaalde in het aanbod op de website afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt het bepaalde in het aanbod op de website.
3. Vernietiging of nietigheid van één der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 4. |        REGISTRATIE ADVERTEERDER
1. Tenzij het aanbod van Cursusmarkt.com betrekking heeft op het plaatsen van banners op de website, komt de overeenkomst tot stand door registratie op de website. Voor registratie is vereist een opgave van een zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord, alsmede een geldig e-mailadres, het land en de plaats van vestiging en de postcode van de adverteerder volgens de instructies op het registratieformulier op de website. Registratie geschiedt kosteloos. De registratie is voltooid op het moment dat Cursusmarkt.com de registratie van de adverteerder langs elektronische weg heeft bevestigd.
2. De bevestiging wordt geacht te zijn ontvangen op het moment dat Cursusmarkt.com de bevestiging, naar het door de adverteerder opgegeven e-mailadres, heeft verzonden.
3. Indien de bevestiging door de adverteerder niet is ontvangen als gevolg van afleverings- of toegankelijkheidsproblemen ten aanzien van de e-mailaccount van de adverteerder komt dit voor risico van de adverteerder, ook indien de e-mailaccount bij een derde is ondergebracht.
4. De adverteerder staat ervoor in dat de door hem bij de registratie verstrekte gegevens volledig en naar waarheid zijn verstrekt. Cursusmarkt.com is te allen tijde gerechtigd een onvolledige of onjuiste registratie met onmiddellijke ingang en zonder nadere aankondiging ongedaan te maken.
ARTIKEL 5. |        ADVERTENTIES PLAATSEN

1. Uitsluitend ondernemingen die zijn geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel kunnen een advertentie plaatsen, met uitzondering van de gezocht advertenties.
2. Uitsluitend personen die wettelijk bevoegd zijn juridisch bindende overeenkomsten te sluiten, mogen een advertentie op de website plaatsen of daarop middels de website reageren.
3. Advertenties of onderdelen daarvan mogen niet in strijd zijn met de wet, openbare orde en goede zeden.
4. Advertentiegegevens dienen actueel te zijn. De adverteerder is, indien nodig, zelf verantwoordelijk voor het actualiseren van zijn gegevens. Het is voor Cursusmarkt.com belangrijk dat advertenties te allen tijde actueel worden gehouden.
5. Het is de adverteerder verboden advertenties te plaatsen die inbreuk maken op de rechten van derden. De adverteerder moet zich ervan gewissen dat het door hem op de website gepubliceerde vrij is van auteursrechten en/of aanverwante rechten en/of dat hij toestemming heeft verkregen van de rechtmatige auteur. lndien er een vermoeden bestaat van inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht kan contact worden opgenomen met Cursusmarkt.com via het contactformulier.
6. Multilevel marketing advertenties zijn niet toegestaan.
7. Het is verboden advertentieteksten of – titels in CAPS (hoofdletters) te plaatsen.
8. Het is de adverteerder toegestaan zijn bedrijfsgegevens in de advertentietekst te plaatsen, mits dit geen websitegegevens zijn.
9. In een advertentie kunnen kosteloos video’s, foto’s en/of andere afbeeldingen worden geplaatst, mits zij direct betrekking hebben op het aanbod. De adverteerder kan uitsluitend een .gif, .jpg, .jpeg of .png foto/afbeelding plaatsen van maximaal 500 KB.
10. De adverteerder is gerechtigd zijn advertentie te allen tijde te wijzigen of te verwijderen.
11. De advertentietitel dient een duidelijke weergave te bieden van het aanbod. De titel mag niet misleidend zijn. De advertentietekst dient een duidelijke omschrijving te bevatten van de aangeboden diensten en/of producten.
12. Advertentieteksten anders dan in de Nederlandse of Engelse taal zijn niet toegestaan.
13. In een advertentie mag de adverteerder slechts één dienst of product aanbieden. Voor verschillende aanbiedingen moet een aparte advertentie worden aangemaakt.
14. Een gebruikersnaam mag niet bestaan uit een URL of een gedeelte van een URL.
15. Uitsluitend diensten en producten die niet afwijken van het gebruikelijke aanbod van diensten of producten op de website mogen worden geplaatst. Een aanbod mag nimmer onrechtmatig, of vermoedelijk onrechtmatig zijn.
16. Een advertentie mag niet verwarrend, anderszins misleidend zijn of een uitdrukkelijke vergelijking inhouden met producten, diensten of merken van derden. Bij het gebruik van merken moet de herkomst van een dienst en/of product duidelijk zijn.
17. Advertenties met slechts een verwijzing naar een website zonder vermelding van een aangeboden of gevraagde dienst of product zijn niet toegestaan.
18. Advertenties met betrekking op affiliate/partner programma’s zijn niet toegestaan.
19. Advertenties die een kettingbrief en/of piramideconstructies inhouden zijn eveneens niet toegestaan.
20. Er mogen geen erotisch/seksueel getinte, pornografische of anderszins aanstootgevende advertenties worden geplaatst.
21. Het is niet toegestaan een advertentie te plaatsen met als enige doel het promoten van een bedrijf, met uitzondering van trainingsbureaus, opleidingsinstituten.
22. Het aangebodene dient daadwerkelijk door de adverteerder te worden aangeboden of de adverteerder dient gemachtigd te zijn namens een derde op te treden.
23. Een advertentie dient geplaatst te worden in een rubriek die daarvoor redelijkerwijs het meest bestemd is.
24. De rubriek aangeduid met overig is uitsluitend bedoeld voor een aanbod waarop geen andere rubriek betrekking heeft.
25. De rubriek bedrijfscursussen is met name gericht op cursussen die worden gegeven aan ondernemingen.
26. De subrubriek lastminutes is uitsluitend bedoeld voor een aanbod van cursussen, workshops, etc die op korte of zeer korte termijn van start gaan.
27. In de rubriek trainingsbureaus, opleidingsinstituten mogen geen specifieke cursussen, workshops, etc worden aangeboden. Deze rubriek is bedoeld om algemene bedrijfsinformatie en een algemene beschrijving van bedrijfsactiviteiten weer te geven.
28. Per advertentietermijn mag slechts één en dezelfde cursus worden aangeboden. Er mag dus niet tussentijds van cursus worden gewijzigd in de advertentie. Voor elke nieuwe cursus dient een nieuwe advertentie te worden aangemaakt.

ARTIKEL 6. |        LINKPARTNERS 
1. Tenzij anders is overeengekomen wordt de overeenkomst met betrekking tot een "linkruil" aangegaan voor een jaar.
2. Tenzij anders is overeengekomen wordt de overeenkomst met betrekking tot een “linkpartner” (zonder linkvermelding van Cursusmarkt.com op de website van de adverteerder) aangegaan voor de duur van 180 dagen.
3. De overeenkomsten als bedoeld in dit artikel eindigen van rechtswege op het moment dat de overeengekomen duur is verstreken. 
ARTIKEL 7. |        TOPADVERTENTIES
1. Voor het plaatsen van een topadvertentie is een extra prijs verschuldigd.
2. Er kunnen maximaal vijftien topadvertenties op de homepage van de website worden weergegeven. In een specifieke rubriek kunnen maximaal tien topadvertenties worden weergegeven. Bij aanwezigheid van meer dan de hoeveelheid toegestane topadvertenties zullen deze afwisselend worden weergegeven.
3. Een topadvertentie wordt geplaatst gedurende 30 dagen.
ARTIKEL 8. |        WIJZIGEN EN VERWIJDEREN ADVERTENTIE DOOR CURSUSMARKT.COM                             1.Cursusmarkt.com behoudt zich het recht voor advertenties te verwijderen of te wijzigen zonder opgaaf van redenen, zonder vooraankondiging en zonder teruggaaf van de advertentiekosten en zelfs het account op te heffen, of de toegang tot de website te ontzeggen indien in strijd gehandeld wordt met het bepaalde in deze algemene voorwaarden of met enige andere bepaling die deelt uit maakt van een tussen partijen geldende overeenkomst.
2. In geval van misbruik van Cursusmarkt.com kan aangifte worden gedaan en zullen de gegevens van de gebruiker, zonder voorafgaande toestemming, ter beschikking worden gesteld van justitie.
3. Cursusmarkt.com behoudt zich het recht voor advertenties toegankelijk te maken voor mobiele telecommunicatie. Hierdoor kan advertentie-inhoud worden gewijzigd.

ARTIKEL 9. |        ADVERTENTIE VAN DE WEEK
1. Elke week wordt er door Cursusmarkt.com een willekeurige keuze gemaakt voor de advertentie van de week. Dit betreft geen betaalde dienst. Verzoeken om tot advertentie van de week te worden geplaatst, worden niet gehonoreerd. Acceptatie van de algemene voorwaarden betekent automatisch dat de adverteerder geen bezwaar heeft tegen het plaatsen van de advertentie van de week.
2. Indien de adverteerder er geen prijs op stelt dat zijn advertentie als advertentie van de week wordt geplaatst, dient hij dat voor plaatsing van de advertentie te melden bij Cursusmarkt.com middels het contactformulier.
ARTIKEL 10. |         DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN VERLENGING
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt een advertentie gedurende 60 dagen op de website weergegeven. Drie dagen voordat de termijn van 60 dagen afloopt, ontvangt de adverteerder een e-mail met de vraag of de advertentie verlengd dient te worden. Verlenging en betaling geschieden via de site volgens de door Cursusmarkt.com verstrekte instructies. Bij verlenging is de adverteerder administratiekosten verschuldigd (plus de eventuele advertentiekosten).
2. Een topadvertentie wordt geplaatst gedurende 30 dagen.
3. Indien de overeenkomst door de adverteerder niet tijdig wordt verlengd, zal de advertentie van de website worden verwijderd.
ARTIKEL 11. |         PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN
1. Met uitzondering van de prijzen van banners, zijn alle op de website vermelde prijzen inclusief BTW.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld houden de diensten van Cursusmarkt.com een betaald aanbod in voor:
een advertentie met een linkvermelding naar een website;
omhoog plaatsen van de advertentie;
een topadvertentie;
linkpartner;
advertentie verlengen;
banner.
3. Tenzij het aanbod een banner betreft, is de overeengekomen prijs bij vooruitbetaling verschuldigd.
4. Betaling kan uitsluitend geschieden op de daarvoor aangewezen wijze. Een advertentie kan pas worden geplaatst nadat dat de betaling middels de website is verricht.
5. In geval van een banner is lid 3 en 4 niet van toepassing, in welk geval de overeengekomen prijs middels overboeking is verschuldigd. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de daartoe door Cursusmarkt.com voorgeschreven wijze.
6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de adverteerder van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de adverteerder de wettelijke handelsrente verschuldigd. De wettelijke handelsrente wordt berekend tot en met de dag dat het volledige openstaande bedrag is voldaan.
7. Alle redelijke kosten in verband met het incasseren van openstaande vorderingen op de adverteerder komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten (2012).
8. Facturen worden in beginsel alleen opgemaakt en verstrekt voor het plaatsen van banners teneinde de advertentiekosten tot een minimum te beperken. 
ARTIKEL 12. |         ONDERHOUD EN AANPASSINGEN WEBSITE
1. Cursusmarkt.com is te allen tijde bevoegd de website of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen indien dit naar haar oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de website of servers van Cursusmarkt.com.
2. Onderhoudswerkzaamheden van niet dringende aard zullen zoveel mogelijk worden uitgevoerd op tijdstippen waarop de gebruiker daarvan de minste last ondervindt.
3. Elke aansprakelijkheid van Cursusmarkt.com in verband met de ontoegankelijk van de website of onderdelen daarvan als bedoeld in dit artikel, is uitgesloten.
4. Cursusmarkt.com behoudt zich het recht voor de inhoud van de site, waaronder de indeling van de categorieën, te wijzigen.
ARTIKEL 13. |         GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE
1. Advertenties kunnen een mogelijkheid tot bieden inhouden. Een bod is niet bindend en verplicht de gebruiker niet tot aankoop, tenzij de adverteerder hieromtrent in zijn advertentie nadrukkelijk eigen regels heeft opgesteld.
2. De adverteerder is verplicht de door Cursusmarkt.com verstrekte wachtwoorden geheim te houden. Alle handelingen die op de account van de adverteerder worden verricht, worden de geregistreerde adverteerder toegerekend.
3. Het is de gebruiker verboden enige beveiliging van de programmatuur van de website of bijbehorende voorzieningen te doorbreken, te verwijderen of te ontwijken.
4. Het is de gebruiker verboden apparatuur of programmatuur te gebruiken die de normale werking van de website en bijbehorende voorzieningen kunnen verstoren of zwaar kunnen belasten.
5. Het is de gebruiker verboden om ongevraagde berichten (SPAM) middels de systemen van Cursusmarkt.com te versturen.
6. Alle schade die Cursusmarkt.com in verband met een schending van het bepaalde in dit artikel lijdt, komt voor rekening van de gebruiker.
ARTIKEL 14. |         AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. Indien Cursusmarkt.com schade lijdt als gevolg van een doen of nalaten door de gebruiker in strijd met het bepaalde in de onderhavige voorwaarden, komt deze schade voor rekening van de gebruiker aan wie deze schade kan worden toegerekend.
2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is Cursusmarkt.com nimmer aansprakelijk voor enige schade, waaronder in het bijzonder begrepen gevolgschade, geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfstagnatie. In het bijzonder draagt Cursusmarkt.com geen aansprakelijkheid voor schade als bedoeld in de volgende leden van dit artikel en het overige dat omtrent aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden is bepaald.
3. Cursusmarkt.com stelt slechts advertentieruimte ter beschikking van de gebruiker en is op geen enkele wijze betrokken bij overeenkomsten en transacties tussen de adverteerders en andere gebruikers. Cursusmarkt.com zal nooit als partij optreden bij geschillen tussen de adverteerders en andere gebruikers. Elke gebruiker vrijwaart Cursusmarkt.com van alle aanspraken voortvloeiende uit geschillen tussen gebruikers onderling.
4. Cursusmarkt.com draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van op de website gepubliceerde advertenties. Cursusmarkt.com aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de advertentieruimte opgeslagen of uitgewisselde gegevens. De adverteerder vrijwaart Cursusmarkt.com van alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door of namens de adverteerder opgeslagen en/of uitgewisselde gegevens onrechtmatig zijn.
5. Cursusmarkt.com draagt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet naleven door de gebruiker van de gebruiksbeperkingen die uit de onderhavige voorwaarden voortvloeien. De gebruiker vrijwaart Cursusmarkt.com van alle aanspraken van derden ter zake.
6. Cursusmarkt.com is in elk geval niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden.
7. Cursusmarkt.com spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de website en de daar bijbehorende voorzieningen te optimaliseren. Echter kan Cursusmarkt.com niet garanderen dat het aanbod onbeperkt beschikbaar is en dat alle voorzieningen op de website probleemloos functioneren. Elke aansprakelijkheid van Cursusmarkt.com ter zake is uitgesloten.
8. Cursusmarkt.com of door hem ingeschakelde derden zijn te allen tijde bevoegd de website tijdelijk buiten gebruik te stellen indien dit naar hun oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de website of de servers van Cursusmarkt.com of derden. Alle aansprakelijkheid van Cursusmarkt.com met betrekking tot de ontoegankelijkheid van de website is uitgesloten.
9. Cursusmarkt.com is niet aansprakelijk voor programmeerfouten binnen de website. Voorts is Cursusmarkt.com, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid, niet aansprakelijk voor virussen of ander schadelijke componenten die door middel van de website of servers schade aanrichten aan de hard- of software van de gebruiker.
10. Cursusmarkt.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van, of bezoeken aan websites die buiten het domein van Cursusmarkt.com vallen. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, websites die via gesponsorde links in een advertentie worden weergegeven.
11. Cursusmarkt.com adviseert de gebruiker te onderzoeken of een adverteerder geregistreerd is in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en of hij is aangesloten bij een beroepsvereniging alvorens met adverteerder een overeenkomst te sluiten.
12. De gebruiker vrijwaart Cursusmarkt.com van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de dienstverlening van Cursusmarkt.com schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Cursusmarkt.com toerekenbaar is.
13. Alle vorderingen en verweren jegens Cursusmarkt.com verjaren door verloop van één jaar.
ARTIKEL 15. |         INTELLECTUELE EIGENDOM
Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de website, waaronder mede begrepen de vormgeving, werking, beelden en geluiden, behoren toe aan Cursusmarkt.com, met uitzondering van door de aanbieder geplaatste afbeeldingen en beschrijvingen met betrekking tot advertenties. Het is de gebruiker verboden het materiaal waarop de intellectuele eigendomsrechten van Cursusmarkt.com rusten – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cursusmarkt.com - te verveelvoudigen, voor commerciële doeleinden aan te wenden en/ of te wijzigen. Het is echter wel toegestaan een link van Cursusmarkt.com te plaatsen op de eigen website van de gebruiker/adverteerder.
ARTIKEL 16. |         SLOTBEPALINGEN
1. De rechtsverhouding tussen de gebruiker en Cursusmarkt.com wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
2. Indien tussen partijen een juridisch geschil mocht ontstaan zijn zij, alvorens een beroep te doen op de rechter, verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.  

 

handelsnaam

Cursusmarkt.com

website

www.cursusmarkt.com

e-mail

info@cursusmarkt.com

Triodos Bank

197.639.186       IBAN: NL27.TRIO.0.197.639.186         BIC: TRIO.NL.2U

KvK

580.642.30

BTW

NL150.627.828.B02

adres

Cursusmarkt.com, Linge 18, 3961 JG Wijk bij Duurstede


 

Copyright bij Cursusmarkt.com, alle rechten voorbehouden.